Napisz do nas : radeckaart@interia.pl

Regulamin

Regulamin

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych warunków.
Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług serwisu internetowego prowadzonego przez : 
Radecka Art – Pracownia Artystyczna
Bukowno, ul.Okupników 23
42-256 Olsztyn
e-mail: radeckaart@interia.pl
 tel : 793693022 

 I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez 

Radecka Art – Pracownia Artystyczna.

Strona internetowa pod adresem : radecka-art.pl

Sprzedawca – Radecka Art – Pracownia Artystyczna

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia

Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta
dostępnego pod adresem internetowym www.radecka-art.pl
2.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, 
o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów pracowni Radecka Art. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. 
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej www.radecka-art.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), 
nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.  Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2.  Warunki dokonywania zakupów
Zamówienie przez formularz Kontaktowy jest jednoznaczne z oświadczeniem woli przez Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość za pośrednictwem www.radecka-art.pl , określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat.
3.  Ponieważ prace oferowane w Stronie mogą być sprzedane również poza nią,
płatności proszę dokonywać dopiero po otrzymaniu drugiego e-maila ostatecznie przyjmującego zamówienie. 
4.   Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 
Preferowaną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym na konto: 

Robert Radecki
Okupników 23

42-256 Bukowno

mBank: 36 1140 2004 0000 3302 7625 4404
lub za pośrednictwem Pay Pal :
radeckaart@interia.pl

Złożenie zamówienia poprzez formularz Kontaktowy jest jednoznaczne z akceptacją przez kupującego treści Regulaminu Strony i zawartych w nim postanowień. 
Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznała się z treścią Regulaminu Strony i akceptuje jego postanowienia. 
W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień Regulaminu,  Strona www.radecka-art.pl jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia. 
Wszystkie ceny podawane na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT 23% .
 

  IV. PRZESYŁKA 

1.  Wszystkie prace są pakowane w eleganckie opakowanie jubilerskie i bardzo starannie zabezpieczone .
2. Przesyłki są realizowane zwykle w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania przelewu. Nie dotyczy to prac na zamówienie, 
w których wyraźnie podany jest termin realizacji zamówionej pracy. 
3. Koszty przesyłki dla biżuterii  wynoszą;
– przesyłka polecona priorytetowa – 10 zł
– kurier w kraju – 20 zł
– kurier za granicę – cena ustalana będzie indywidualnie w tym celu proszę o kontakt : radeckaart@interia.pl

  V. ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE
W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Sprzedawca ma prawo do pobrania od Klienta uzgodnionego zadatku na poczet realizacji zamówienia. 
Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot. 
Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane będą drogą @ lub telefonicznie .
Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala Sprzedawca .
Realizacja produktu ( biżuterii ) o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu 
lub ściśle związanych z jego osobą, będzie dokonywana w sposób każdorazowo z nim ustalany 
i po uzyskaniu przez niego akceptacji tychże warunków.
 W przypadku ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.

 VI. REKLAMACJE I ZWROTY 
1. PRAWO Klienta DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) osoba składająca zamówienie 
może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.  
W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na www.radecka-art.pl , należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: radeckaart@interia.pl
 można skorzystać  z   podanego poniżej wzoru odstąpienia od umowy.
Przesyłkę należy nadać na adres :
Radecka Art – Pracownia Artystyczna

Bukowno, ul.Okupników 23

42-256 Olsztyn

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór):
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
……………………………. 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych prac ( tytuł pracy
……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 2. KOSZT ZWROTU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca  zwraca Klientowi wartość produktu wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, 

niezwłocznie, po otrzymaniu od Klienta przesyłki zwrotnej wraz z nieodpiętymi metkami (jeśli były), 

wraz z ozdobnym opakowaniem (jeśli było), bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. 

 3. WARUNKI ZWROTU

Warunkiem zwrotu jest:
3.1. Powiadomienie Sprzedawcy  poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając : imię, nazwisko, nazwę produktu oraz numer konta bankowego
3.2. Zwrot produktu do Sprzedawcy, na koszt Klienta pod wskazany przez Sprzedawcę adres, 
w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. 
Przesyłka nie może być wysłana ‚za pobraniem’. 

 4. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na www.radecka-art.pl nie przysługuje Klientowi  w odniesieniu do prac:
– uszkodzonych z winy Klienta
– do prac wykonanych na ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE wykonane za wyraźną zgodą Klienta,  o których mowa w punkcie V. Regulaminu.

 5. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI
Przed wysłaniem do Klienta zakupiony Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.
Na zakupioną biżuterię Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
Reklamowany Towar powinien zostać przesłany na adres Sprzedającego, listem poleconym lub kurierem, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony, w terminie 10 dni od daty złożenia pisemnego powiadomienia o chęci reklamacji (poczta tradycyjną lub e-mailem).
Sprzedający nie udziela gwarancji na tzw. powłoki ścieralne: produkty oksydowane lub produkty złocone. Trwałość oksydy lub złocenia zależy od indywidualnego użytkowania. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócona zostanie kwota, jaką Klient zapłacił za zakupiony Towar.
Sprzedający zastrzega, iż nie będą pozytywnie rozpatrywane reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych Towaru, wynikających z różnic ustawienia parametrów kolorystycznych monitora Klienta.
Podstawą reklamacji nie może być rozmiar pierścionka lub obrączki, w przypadku gdy został niewłaściwie podany przez Klienta (należy podać rozmiar jubilerski oraz wewnętrzną średnicę w milimetrach).

  VII. POUFNOŚĆ 
Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane przez radecka-art.pl tylko w celu prowadzenia działalności handlowo – usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych. 

 VIII. PRAWA AUTORSKIE
Teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Czapla Art  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawem właściwym dla umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Stroną www.radecka-art.pl, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Współpraca

Brocante

Społeczność

Newsletter